Programa Ti Pagsalun-Atan

No adda anakyo nga agtaw-en iti 15 wenno ub-ubing, naiyanak ken dimmakkel ditoy Hawaii ken agdama nga agnanaeden iti Lanai, marigrigatan gapu iti naikaubinganna a sakit,  mabalinkayo a makaala ti pinansyal nga tulong.

Babaen iti tulong ti Chun Foundation, ti LCHC ket mabalinna a tulongan dagiti pasyente nga addaan ti insyurans a saan nga makalitop kadagiti amin nga agas ken bayad ti panagbiahe.

Awagan ti 565-6919 ext. 156 para kadagiti ad-adu pay nga impormasyon ken tapno ammoen no kualipikadoka.