Agsubli ti Nangrugian

MAIPANGGEP KADAKAMI

Ammoenyo Ti Maipangngep Kadakami Mapan kitaen ti Lanai Community Health Center! Itedmi ti serbisyo kadagiti pasyente a makurkurangan ti beneficio ken awanan ti health insurance, masingirda ti bayad a maibasar ti “sliding fee scale” no mano ti natgedan. Adda pay mangasistir kadagiti agrehistro para kadagiti sabsabali pay nga “insurances” ken beneficio.

Nalawa ti Sakupna, Mangiggem Kadagiti Pribado nga Impormasyon Pangngep iti Serbisyo ti Pagsalun-atan para iti Entero a Pamilya

 

 • Serbisyo ti Basic Primary care para iti amin nga addang ti biag
 • Awan sardeng nga pannaripato kadagiti addaan ti “chronic” nga saksakit
 • Panangagas kadagiti napakaroan.
 • Tinaw-en nga “physical exams”
 • ” Physicals” nga kasapulan ti eskuwela ken Sports
 • Panang-“check up” kadagiti ub-ubbing
 • Bakuna ken TB tests
 • Panangited ti screening para ti STD ken HIV
 • Programa ti Women and Infant Care (WIC)
 • Examen para ti Salun-at dagiti Babbai
 • Serbisyo ti Panagplano ti Pamilya
 • Serbisyo ti Dentista
 • Edukasyon Panggep ti Nutrisyon ken Pammagbaga/(counselling)
 • Pagsalun-atan Ti Ugali

– Serbisyo Ti Dentista
– Serbisyo Ti Kardyolohista
– Panageksamon Kadagiti ti Puso
– Serbisyo Para Kadagiti Babbai a Masikog ken Kaan-anakna
– Panageksamen Babaen Ti Panangusar Ti “Retinal Imaging”

 • Care Management, referrals and coordination
 • Program a mangited iti libre ken nababa a bayad ti reseta kadagiti kualipikado

Mangaw-awat iti kaadduan nga programa dagiti insurance. Dagiti pasyente nga awanan ken kurang ti beneficio ti health insuranceda ket masingirda ti bayad a maibasar ti “sliding fee scale” no mano ti natgedan. Adda asistir nga maipaay para kadagiti sabsabali pay nga “insurances” ken beneficio.

Dokumento A Maipakaammo ti Publiko

Talmegan ti “links” iti baba tapno makaikopyaka kadagitoy a dokumento


Gungun-oden nga Sirmata

Dagiti Masurot A Paglintegan

Daytoy Non Profit 990 nga mausar iti panagipilaan ti tax ket masarakan iti “Guidestar Non- Profit” a disso no talmegam iti mismo a logo. Masapul a leppasem daytoy libre a panagrehistro tapno mabasam ti dokumento.